Etiske retningslinjer

Vi mener, at journalistikken har en fundamental funktion i et demokratisk samfund, og Peblish forpligter sig derfor til at investere 50% af et givent overskud i den undersøgende journalistik, som samtidigt med at være en vigtig og krævende disciplin også er dyr, og derfor har svært ved at blive realiseret.

Vi forpligter os i øvrigt til at beskytte Peblish' uafhængighed bl.a. ved at forblive annonce- og reklamefrie. Ved eventuelle investeringer fra virksomheder eller andre instanser med særinteresser, vil vi altid kræve at konceptets armslængdeprincip, og redaktionsfrie setup forbliver uændret, således at skribenter altid upåvirket og ucensureret kan benytte platformen til deres formidling. Jævnfør punkt B-4 i Pressenævnets regler for god presseskik: "Der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold. Tekst, lyd og billeder foranlediget af direkte eller indirekte kommercielle interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse."

Peblish har ikke redaktører – et ansvar som skribenterne skal leve op til, og de kommer til at stå til ansvar over for deres læsere. Vi har dog nogle etiske retningslinjer, som vores skribenter skal følge.

Peblish forbeholder sig ret til uden foregående varsel at slette en brugers eller en skribents data, hvis der er nogen som helst form for spam eller upassende indhold forbundet hermed.

Peblish er en platform og ikke en traditionel avis. Vi fortæller ikke skribenterne, hvad de skal mene, vi har ingen krav til formidlingsstil, men lægger derimod op til at vores skribenter bruger platformen til at lade journalistikken udvikle sig, måske bryde nogle dogmer og være opfindsomme i stil, udtryk og metode, men alt sammen med det formål, at øge kvaliteten af journalistikken, gøre den mere tiltrækkende for læserne og grundlæggende set at gøre oplysning og viden om vores verden og samfund nemmere tilgængelig.

Artikler på Peblish er baseret på befolkningens engagement. Artiklerne udvælges gennem de økonomiske indskud, som folk foretager på de artikler, som de oplever som nødvendige, interessante, engagerende mv. På Peblish hjælper vi vores skribenter med at få støtte til deres projekter, og vi ansporer vores brugere til at få ny viden, og engagere sig i fortællingerne om vores samtid.

Peblish har, som nævnt, ikke nogen redaktion, men understøtter journalisternes og skribenternes redaktionelle frihed, uafhængighed, alsidighed og mangfoldighed. Vi mener, at uafhængighed er en forudsætning for den journalistiske kvalitet og troværdighed.

Vi anbefaler, at vores skribenter lader de forskellige parter i en sag komme til orde. Vi mener også, at man skal vise respekt for privatlivets fred, medmindre særlige forhold gør sig gældende, og man kan tale om, at det er i almenhedens interesse. Det skal dog altid foregå sobert og ordentligt. Det skal i alle artikler klart fremgå, hvad der er citater, og hvad der er faktuelle oplysninger.

Vi anbefaler ligeledes, at man afholder sig fra at bruge anonyme kilder, medmindre det er strengt nødvendigt.

Vi forbeholder os retten til at afvise artikler, hvor skribenten har betalt for oplysninger eller medvirken til interviews.

Det påhviler skribenten at sikre, at det står klart for kilder, hvordan deres oplysninger vil blive anvendt. Vores politik er, at ønsker om godkendelse af citater imødekommes, hvis det er praktisk muligt. Der tilrådes så konkrete aftaler som muligt.

Skribenter og journalister på Peblish bør vise særligt hensyn til personer, der på grund af eksempelvis ung alder, sygdom eller manglende erfaring med optræden i medierne ikke kan forventes at kunne overskue konsekvenserne af deres udtalelser. På Peblish ønsker vi ikke skribenter der misbruger kilders uvidenhed eller svigtende dømmekraft.

Skribenten bør altid forholde sig kritisk til sine kilders motiver for at medvirke, og vi opfordrer til at skribenten hjælper med at gøre kilders motiver transparente for læserne.

Billeder

Peblish mener helt overordnet at billeder styrker formidlingen, og opfordrer skribenter til at indsætte relevant billedmateriale i deres artikler. Hvis skribenten gør brug af manipulerede billeder, skal dette oplyses og have en berettiget funktion. Det er skribentens ansvar af følge lovgivningen på området (straffelovens paragraf 264 d og Genevekonventionen) både når det gælder ophavsret, men også når det gælder eksempelvis billeder af gidsler, krigsfanger mv.

Fejl og rettelser

Faktuelle fejl rettes så hurtigt som muligt. Det sker direkte i artikelteksten, hvor tidligere formuleringer vil blive indsat som dokumentation ved siden af den nye tekst.

Ved klager over artikler, eller ønsker om rettelser, bedes der rettes henvendelse til Peblish. Skribenter bedes orientere Peblish, hvis disse modtager en klage over en udgivelse på Peblish.

Habilitet

Hos Peblish mener vi ikke, at det som udgangspunkt er problematisk, at skribenten har et engagement, særlig interesse eller på anden måde er involveret i det felt, som vedkommende beretter om. Samtidigt er troværdighed helt essentielt i formidlingen på Peblish, og vi stiller derfor krav om, at skribenterne altid er åbne om deres bias, eventuelle tilknytninger, interesser eller forudgående engagement. Vi mener, at det er en naturlig del af en journalistisk refleksion, at overveje hvorfra ens interesse for emnet stammer, og hvad der eventuelt måtte være på spil for skribenten i forhold til formidlingen af det valgte emne.
Artikler eller anden formidling på Peblish, som har et racistisk eller andre fordomsfulde fortsæt vil med det samme blive afvist, og skribenten udelukket fra Peblish.

Artikler på Peblish skal tilvejebringes gennem en selvstændig journalistisk proces uden andre økonomiske incitamenter end dem, som Peblish opstiller og dermed brugerne som indskyder eller køber artiklen.

Yderligere vil vi henvise til pressenævnets vejledning for god presseskik. Her er linket dertil.